Dvorac Dioš – neobjavljene činjenice o njegovoj obnovi i odgovornosti naručitelja i izvođača radova

0
2670

S obzirom da mi je već zaista dosta čitanja neprovjerenih informacija na ranoraznim portalima o statusu dvorca Dioš, odlučio sam pripremiti ovaj tekst koji sadrži provjerljive informacije iz relevantnih izvora. Nije li više vrijeme da prestanemo slušati što govore navodni svjedoci i počnemo čitati informacije nadležnih državnih tijela?

Dvorac Dioš ima status kulturnog dobra i njegova obnova nije nimalo jednostavna. Na dvorcu se bez posebnih odobrenja konzervatora mogu odvijati samo zaštitno-tehnički radovi. U sklopu toga volonteri udruge Grad anđela su:

  • sanirali tri krupne rupe u krovištu kroz 20 mukotrpnih radnih dana
  • zaštitili kulu od urušavanja premazivanjem njenog poda zaštitnim supstancama
  • izvršili čišćenje i uklanjanje cigli i šute s urušenih dijelova dvorca
  • izvršili uklanjanje i odvoz građevinskog materijala
  • proveli višestruko čišćenje dvorca
  • popravili postojeće instalacije
  • uklonili i sačuvali brojne elemente dvorca, važne za kasniju restauraciju

Sve navedeno je realizirano u prva tri mjeseca našeg zakupa dvorca Dioš – od rujna do prosinca 2016. godine. Za sve odrađeno smo dobili pohvale vlasnika i konzervatora.

Konzervatorsko-restauratorski elaborat

Uz navedene radove, pravovremeno smo izvršili prijavu na natječaj Ministarstva kulture u programu zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima, gdje nam je odobreno 80.000 kuna (točka 11).

Nakon uspješne dodjele sredstava i njihove namjenske potrošnje, za obnovu dvorca Dioš u 2018. godini odobreno je dodatnih 200.000 kuna u programu zaštite nepokretnih kulturnih dobara (točka 12):


Iz navedenog je razvidno da je da je Ministarstvo kulture financiralo s 280.000 kuna izradu konzervatorsko-restauratorskog elaborata kojeg je tijekom 2018. godine izradio Hrvatski restauratorski zavod. Elaborat je prihvaćen i odobren od strane konzervatora počekom 2019. godine i time je dvorac po prvi puta dobio formalno-pravnu pretpostavku za početak obnove.

Konzvervatorsko-restauratorski elaborat dvorca Dioš je jedan od najkompleksnijih dokumenata koji su napravljeni od strane Hrvatskog restauratorskog zavoda, te sadrži preko 400 stranica.
U njemu su osigurane smjernice za buduću obnovu, a ujedno je i definirana namjena dvorca kao društvena – isključivo u službi zajednice.

Na stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda navodi se:

Hrvatski restauratorski zavod dovršio je u Europskoj godini kulturne baštine interdisciplinarna istraživanja i izradu dokumentacije postojećeg stanja dvorca Dioš. Navedene aktivnosti provedene uobičajenom i propisanom metodom dokumentiranja kulturnog dobra, s ciljem valorizacije i definiranja smjernica za konačnu prezentaciju, neovisno o namjeni ili korisniku.

Preporučam da pogledate i atraktivnu arhitenktonsku snimku postojećeg stanja.

Na svemu ovome udruga Grad anđela iskazuje zahvalnost Hrvatskom restauratorskom zavodu i Konzervatorskom odjelu u Bjelovaru na susretljivosti, strpljenju i osiguranju preduvjeta buduće obnove dvorca Dioš!

Obnova zapadnog krila dvorca Dioš

Prilikom izvođenja sitnih zaštitnih radova na zapadnom krilu dovrca Dioš u kojem sam stanovao 90 dana, zaključeno je da bi mogli realizirati kompletnu obnovu zapadnog krila dvorca s resursima koje posjedujemo i koji su nam najavljeni. U konzervatorskom odjelu smo saznali da je parcijalna obnova moguća na temelju projekta i uz izdavanje posebnog odobrenja od strane konzervatorske službe.

Pristupili smo izradi troškovnika, kojeg je izradio izvođač radova Saša Šimek ispred vlastite tvrtke Modelstolarija Šimek. Ukupna vrijednost radova iznosila je 230.000 kuna, od čega je stolarske radove u visini od 101.000 kuna Modelstolarija Šimek ponudila kao donaciju. Kada nam je NovaTV ponudila donaciju u iznosu od 100.000 kuna, 18. prosinca smo odlučili da ćemo od siječnja krenuti u obnovu zapadnog krila dvorca. Do donacije Nove TV je i došlo krajem prosinca, temeljem projekta i troškovnika koji im je poslan e-mailom, a koji su postali sastavni dio ugovora o donaciji.

Početkom siječnja izvođač radova započinje s radovima, iako su vremenski uvjeti bili izrazito neprijateljski. Kako je izvođač radova Saša Šimek ponudio unutarnju i vanjsku stolariju kao donaciju, prihvatili smo ujedno i njegov projektni plan da s radovima krene odmah ranog siječnja 2017. godine, s obzirom da mu je to odgovaralo u odnosu na postojeće projekte njegove tvrtke. U tom trenutku nismo imali ni glavni projekt niti prateću dokumentaciju za koju smo znali da je potrebna. Iako će svjedoci potvrditi da sam htio ići sporijim tempom s obzirom na dotadašnju sjajnu suradnju s konzervatorima, ohrabreni donacijom Modelstolarije Šimek krenuli smo u radove kako je izvođač predložio.

27. siječnja 2017. godine uputio sam dopis Konzervatorskom odjelu u Bjelovaru:

„Poštovani gospodine Pezelj, nadam se da ste dobro u vremenima ovih priličnih hladnoća! Na Diošu je hladno, ali nas ništa ne spriječava u našoj misiji. Prema dogovoru poduzeli smo sve zaštitne radove u krovištu i objekt vise nije u opasnosti od daljnjih urušavanja uslijed vlage.
U tijeku su pripreme za obnovu zapadnog dijela dvorca, na osnovi projekta uz Modelstolariju Šimek kao izvođača. Molim da me uputite o strukturi zahtjeva za posebnim odobrenjem.
Veselim se nastavku lijepe suradnje i srdačno Vas pozdravljam!“

Konzervatorski odjel u Bjelovaru, pod vodstvom g. Pezelja, mi je odgovorio 07. veljače 2017. godine:

„Poštovani,
Šaljem Vam konačno, važeći pravilnik. Nažalost mail-box mi je bio zatrpan,  pa sam previdio Vaš mail. Na kraju pravilnika je obrazac za prethodno odobrenje. Trebat će Vam troškovnik radova i shemu stolarije, izrađen od strane ovlaštenog arhitekte. Za dodatna pojašnjenja, stojimo Vam na raspolaganju.”

E-mail sam uputio izvođaču radova koji je ujedno ugovorio suradnju i s projektantom iz Daruvara, gđom Dragicom Knežević. Zatražio sam shemu stolarije i naglasio da je bitan element u ishodođenju posebnog odobrenja. U tom trenutku nam je bilo jasno da smo pogriješili s izvođenjem radova bez posebnog odobrenja, no osokoljeni mogućnošću da zapadno krilo u rekordnom kratkom roku privedemo svrsi, predali smo se tom entuzijamu i elanu.

Samo nekoliko dana nakon toga, ja potpuno gubim kontrolu nad radovima u dvorcu Dioš.
S obzirom na stanje zapadnog krila nisam bio u mogućnosti više stanovati u dvorcu, što je ujedno bilo i dio pomno razrađenog plana.

11. veljače 2017. godine na prijedlog većeg broja članova udruge, predložio sam Sašu Šimeka za voditelja obnove dvorca Dioš i voditelja poslovnice Dioš. Taj prijedlog Skupština udruge je jednoglasno prihvatila i to je zabilježeno u Zapisniku redovne godišnje Skupštine. U tom trenutku Saša Šimek je i formalno-pravno postao nadležan za dvorac Dioš, u kojem je tom trenutku na terenu bila njegova tvrtka Modelstolarija Šimek, o čemu svjedoči zapisnik o osobama koje su pristupale dvorcu tijekom veljače.

Kompletnu dokumentaciju s gore naveden Skupštine zadržala je u svom posjedu odvjetnica Nataša Ružička sve do travnja 2017. godine, onemogućivši mi da raspolažem s dokumentima koji su potvrđivali odgovornosti na dvorcu Dioš.

03. ožujka 2017. godine u privatnom stanu Tomislava Vezmarovića u Zagrebu, na mene je izvršen pritisak od strane Saše Šimeka, Nataše Ružičke, Tomislava Vezmarovića i Zvonimira Rukavine da se na temelju tri fakture isplate prethodno donirani radovi Modelstolarije Šimek na dvorcu Dioš u iznosu od 100.162,50 kuna. Iste večeri radovi su i plaćeni preko privatnog laptopa Tomislava Vezmarovića, daleko od prostorija udruge i očiju članova udruge.

Izvadak s žiro-računa udruge Grad anđela

Prilažem i jedan od računa Modelstolarije Šimek koji je protupravno naplaćen, a u napomeni sadrži vrlo važnu i potpuno lažnu informaciju “stolarija izrađena prema naputcima Konzervatorskog odjela Bjelovar”

Nekoliko dana nakon toga, bez mog znanja, izvođač radova Saša Šimek se sastaje s konzervatorima na dvorcu Dioš i nudi im svoju verziju priče po kojoj je oštećeni volonter koji nije znao u što se upušta. U tom trenutku je najveći dobavljač naše udruge, izvođač radova i voditelj poslovnice Dioš. Na temelju toga ishodio je privremenu zabranu gradnje u zapadnom krilu zbog toga što konzervatorskom odjelu u Bjelovaru nije dostavljena projektna dokumentacija na odobrenje. Protupravno naplativši svoje radove 03. ožujka 2017. je izvukao novac iz udruge, a odgovornost je u smislu zabrane daljnjih radova svalio na mene kao Predsjednika udruge i kazneno me prijavio.

Prije nego je i izdana privremena zabrana radova 12. ožujka 2017. godine, istu su već na Provjerenom Nove TV 09. ožujka 2017. godine komunicirali “oštećeni volonteri” udruge Grad anđela. Evo kako je to zabilježeno:

Zbog svega navedenog ispunio sam kaznenu prijavu protiv Saše Šimeka, Nataše Ružičke, Tomislava Vezmarovića i Zvonimira Rukavine, zbog toga što su ostvarena bitna obilježja kaznenih djela prijevare i protupravne naplate, te povezanih kaznenih djela.

U namjeri ostvarivanja pune kontrole nad dvorcem Dioš kroz presjedavanje udrugom Saša Šimek nije uspio zbog izostanka kvoruma na izvanrednoj Skupštini u lipnju 2017. godine.

Epilog sporova u odnosu na buduću obnovu dvorca Dioš

U trenutku pisanja ovog teksta i dalje je na snazi privremena zabrana gradnje na dvorcu Dioš, izdana 12. ožujka 2017. godine. Na nedavno održanom sastanku u Konzervatorskom odjelu u Bjelovaru pojašnjeno nam je da nastavak radova u zapadnom krilu može biti realiziran nakon predaje i odobrenja projekta obnove izrađenog od strane ovlaštenog arhitekta. Dakle, neovisno o privremenoj zabrani obnove, formalno-pravi nastavak obnove dvorca je moguć uz ispunjenje već otprije poznatog uvjeta – postojanja projektne dokumentacije.

U cijeloj priči oko obnove dvorca Dioš, ipak je najvažniji dokument konzervatorsko-restauratorski elaborat koji je odobren početkom 2019. godine. Taj dokument je “legalizirao” i čitavo zapadno krilo; točnije rečeno smjernice iz tog dokumenta poklapaju se sa stanjem zapadnog krila. Ništa na dvorcu ne može biti obnovljeno ukoliko nije projektirano prema smjernicama elaborata i to je krovni dokument prema kojem dvorac može ići u budućnost.

Obnova dvorca Dioš ostati će obveza vlasnika ukoliko ugovor o 20-godišnjem zakupu dvorca Dioš bude raskinut, onako kako su to zatražili vlasnici dvorca Dioš kroz dopis kojeg smatraju jednostranim raskidom ugovora. Ugovorne razloge otkaza ugovora o zakupu smo osporili i očekujemo daljnje pregovore s vlasnicima ili dokazivanje našeg prava kroz sudski spor.

Neovisno o ishodu postupaka kojima se utvrđuje kaznena odgovornost u obnovi dvorca Dioš, kao i pravo danjeg zakupa, dvorac Dioš konačno posjeduje tehničku dokumentaciju koja je pretpostavka za obnovu.

Svi navedeni volonterski radovi i svi radovi na dvorcu koji su pošteno plaćeni od strane udruge Grad anđela, a jednako tako i činjenica da je u našem “mandatu” dovršen konzervatorsko-restauratorski elaborat, predstavljaju dovoljne razloge da o dobrobiti dvorca Dioš odlučujemo i mi kao dugoročni zakupnici dvorca. To je pozicija koju ću braniti kao i kao Predsjednik udruge i kao čovjek koji je u njemu spavao 90 dana.

U utvrđivanju istine i odgovornosti na dvorcu Dioš ne namjeravam ustuknuti ni milimetra jer ovo je bila i ostala borba za mog sina i ostalu djecu pod suncem Grada anđela!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here